Sidebar

Metai

Dokumentas

2017 m. Vilniaus universiteto atvirosios prieigos prie mokslo (meno) ir studijų darbų nuostatai (įsigalioja 2019-01-01)
2017 m. Unleashing the potential of Europe’s universities (liet. Europos universitetų potencialo išlaisvinimas)
2017 m. A Statement from European Research Organisations on Copyright in the Digital Single Market (liet. Europos mokslinių tyrimų organizacijų pareiškimas dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje)
2016 m. OA2020 Roadmap (liet. OA2020 veiksmų planas)
2016 m. Principles for Promoting Access to Federal Government-Supported Scientific Data and Research Findings Through International Scientific Cooperation (liet. Principai, skirti skatinti prieigą prie federalinės vyriausybės remiamų mokslinių duomenų ir mokslinių tyrimų rezultatų per tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą)
2016 m. Vilniaus universiteto mokslinių tyrimų duomenų valdymo gairės
2016 m. Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairės, patvirtintos Lietuvos mokslo tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2
2016 m. Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 (liet. Atvirosios prieigos gairės prie mokslo publikacijų ir tyrimų duomenų, skirtos „Horizontas 2020“ lėšų gavėjams)
2016 m. LERU Statement: Moving Forwards on Open Access (liet. Europos mokslinių tyrimų universitetų lygos pareiškimas dėl atvirosios prieigos judėjimo pirmyn)
2016 m. Open Access Guidelines for research results funded by the ERC (liet. Atvirosios prieigos gairės prie mokslinių tyrimų rezultatų, finansuotų Europos mokslinių tyrimų tarybos lėšomis)
2016 m. EUA Roadmap on Open Access to Research Publications (liet. Europos universitetų asociacijos veiksmų planas dėl atvirosios prieigos prie mokslinių tyrimų publikacijų)
2016 m. Joint COAR-UNESCO Statement on Open Access (liet. Jungtinis COAR-UNESCO pareiškimas dėl atvirosios prieigos)
2015 m. Vilniaus universiteto elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės bibliotekos informacinę sistemą (eLABa) tvarkos aprašas
2015 m. Įsakymas dėl Vilniaus universiteto elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės bibliotekos informacinę sistemą (eLABa) tvarkos aprašo patvirtinimo
2015 m. COAR Statement against Elsevier’s sharing policy (liet. COAR pareiškimas, nukreiptas prieš Elsevier leidyklos bendrinimo politiką)
2015 m. Science Europe Principles on Open Access to Research Publications (liet. Mokslo Europos principai dėl atvirosios prieigos prie mokslinių tyrimų publikacijų)
2015 m. Vilniaus universiteto mokslo skatinimo fondo nuostatai
2014 m. Europos mokslinių tyrimų taryba (angl. European Research Council – ERC) paskelbė atnaujintas gaires mokslininkams dėl atvirosios prieigos prie EMTT lėšomis finansuotų tyrimų rezultatų (angl. Open Access Guidelines for researchers funded by the ERC (revised)).

2014 m.

„COAR“, „EIFL“, „LIBER“, „National Science Library, Chinese Academy of Science“, „OpenAIRE“ ir „SPARC“ pasirašė dokumentą, skatindami atsisakyti embargo periodų taikymo per atvirąją prieigą skelbiamoms publikacijoms (angl. Statement About Embargo Periods).

2013 m. Europos mokslinių tyrimų universitetų lyga (angl. The League of European Research Universities – LERU) parengė rekomendacinio pobūdžio dokumentą dėl mokslinių tyrimų duomenų (angl. The LERU Roadmap for Research Data).
2013 m. Vilniaus universiteto intelektinės nuosavybės valdymo nuostatai (žr. VU intranete)

2013 m.

Europos komisijos rekomendacijos dėl atvirosios prieigos prie mokslinių publikacijų ir tyrimų duomenų „Horizon 2020“ finansinių lėšų gavėjams (angl. Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020).

2013 m.

Mokslo Europos veiksmų planas, kuriame kaip prioritetinės veiklų sritys įvardytos atviroji prieiga prie mokslinių publikacijų bei prieiga prie mokslinių tyrimų duomenų (angl. Science Europe Roadmap).

2013 m.

Viduržemio jūros regiono valstybių atvirosios prieigos tinklas (angl. Mediterranean Open Access Network – MedOANet), apimantis Prancūziją, Graikiją, Italiją, Portugaliją, Ispaniją ir Turkiją, parengė rekomendacijas dėl atvirosios prieigos politikos įgyvendinimo šiose šalyse (angl. MedOANet Guidelines for implementing open access policies).

2013 m.

Europos mokslinių tyrimų taryba (angl. European Research Council – ERC) paskelbė atnaujintas gaires dėl atvirosios prieigos prie EMTT lėšomis finansuotų tyrimų rezultatų (angl. Open Access Guidelines for researchers funded by the ERC (revised)).

2013 m.

Europos komisijos organizuotos viešos konsultacijos ataskaita dėl atvirųjų mokslinių tyrimų duomenų (angl. Report of the European Commission Public Consultation on Open Research Data).

2013 m.

Atvirosios prieigos prie mokslinės informacijos ir tyrimų darbo grupė prie Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos paskelbė kreipimąsi į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas dėl atvirosios prieigos prie mokslinės informacijos

2013 m.

Jungtinis OpenAIRE, LIBER, COAR pareiškimas dėl Europos komisijos rengiamo plano apie atviruosius mokslinių tyrimų duomenis (angl. Open Data Pilot).

2013 m.

Didysis aštuonetas išreiškė poziciją dėl atvirosios prieigos prie mokslo rezultatų ir duomenų (angl. G8 Science Ministers Statement)

2013 m.

Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (angl. UNESCO) Vykdomoji Taryba patvirtino Atvirosios prieigos prie organizacijos leidinių politiką (angl. Open Access Policy concerning UNESCO publications).

2013 m.

Pasaulinė mokslinių tyrimų taryba (angl. Global Research Council) patvirtino veiksmų planą dėl atvirosios prieigos prie mokslinių publikacijų (angl. Action Plan towards Open Access to Publications).

2013 m.

Atvirosios prieigos nuostatos dėl UNESCO publikacijų (angl. Open Access Policy concerning UNESCO publications).

2013 m.

Mokslo Europa išreiškė poziciją dėl pereinamojo laikotarpio, skelbiant mokslinių tyrimų publikacijas per atvirąją prieigą (angl. Science Europe Position Statement. Principles for the Transition to Open Access to Research Publications).

2012 m.

Europos mokslinių tyrimų universitetų lyga (angl. The League of European Research Universities – LERU) paskelbė pranešimą apie atvirąją prieigą prie mokslinių publikacijų (angl. LERU statement on Open Accessto Research Publications) ir atvirųjų mokslinių tyrimų duomenų (angl. LERU statement on Open Research Data).

2012 m.

Budapešto atvirosios prieigos iniciatyvos „BOAI10 rekomendacijos“ ateinančiam dešimtmečiui (angl. The Budapest Open Access Initiative – BOAI10 Recommendations).

2012 m.

Minsko rekomendacijos dėl atvirosios prieigos prie mokslinės informacijos, t.y. atvirosios prieigos specialistų iš rytų ir centrinės Europos pareiškimas (angl. Minsk Recommendation for Open Access to Scientific Information – Report  of the Open Access Experts from the Eastern and Central Europe).

2012 m.

Europos komisija paskelbė komunikatą ir rekomendacijas dėl prieigos prie mokslinės informacijos ir tos informacijos išsaugojimo (angl. European Commission Communication and Recommendation on Access to and preservation of scientific information). Komunikatas išdėsto politinius tikslus dėl atvirosios prieigos prie mokslinių tyrimų rezultatų, gautų „Horizon 2020“ finansuotų projektų metu. Jį lydinčios rekomendacijos nurodo mokslinės informacijos prieigos ir išsaugojimo tobulinimo ES šalyse politikos struktūrą.

2012 m.

Europos mokslinių tyrimų taryba (angl. European Research Council – ERC) peržiūrėjo ir iš naujo patvirtino gaires dėl atvirosios prieigos prie EMTT lėšomis finansuotų tyrimų rezultatų (angl. Open Access Guidelines for researchers funded by the ERC). Apie EMTT partnerystę su Europe PMC skelbiama 2012 m. liepos 13 d. pranešime spaudai, o su ArXiv2013 m. rugsėjo 16 d. pranešime.

2012 m.

Paskelbtos Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (angl. UNESCO) atvirosios prieigos vystymo ir skatinimo politikos gairės (angl. UNESCO Policy Guidelines for the Development and Promotion of Open Access).

2011 m.

Europos mokslinių tyrimų universitetų lyga (angl. The League of European Research Universities – LERU) parengė rekomendacinio pobūdžio dokumentą dėl atvirosios prieigos vystymo (angl. The LERU Roadmap towards Open Access).

2010 m.

Buvo parengtos OpenAIRE rekomendacijos (angl. OpenAIRE Guidelines 1.0) atvirosios prieigos talpyklų valdytojams, padedančios apibrėžti ir įgyvendinti vietos duomenų valdymo politiką, laikantis Europos Komisijos reikalavimų dėl atvirosios prieigos. Jos taip pat bus suderintos su OpenAIRE infrastruktūros techniniais reikalavimais, siekiant paremti atvirosios prieigos bandomąją iniciatyvą 7-oje bendrojoje mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstravimo veiklos programoje.

2009 m. Atviros prieigos prie Vilniaus universiteto mokslo darbų ir mokslinių tyrimų rezultatų nuostatai

2009 m.

Pradėtas vykdyti OpenAIRE projektas (angl. Open Access Infrastructure for Research in Europe), finansuojamas iš Europos Komisijos 7-osios bendrosios programos (7BP). OpenAIRE sieks sukurti ir valdyti elektroninę infrastruktūrą mokslinių publikacijų tvarkymui, padėti tyrėjams įgyvendinti 7BP atvirosios prieigos bandomosios iniciatyvos reikalavimus ir kartu su kelių disciplinų mokslo bendruomenėmis ištirti mokslo duomenų tvarkymo paslaugas.

2008 m.

Šalims narėms ir asocijuotiems partneriams buvo pateiktas klausimynas, kurio tikslas – įvertinti 2007 m. Komisijos pateiktų komunikato „Dėl mokslinės informacijos skaitmeniniame amžiuje: prieinamumas, sklaida ir išsaugojimas“ išvadų įgyvendinimą, tuo pačiu bandant suplanuoti ateities veiksmus ir strategijas, palaikančias šalių narių veiklų koordinavimą. Rezultatai parodė, kad šalys narės skiria vis daugiau dėmesio mokslinės informacijos prieigos ir sklaidos klausimams. Apklausos rezultatai parodė, kad atvirosios prieigos prie mokslinių tyrimų duomenų politinės nuostatos yra mažiau išplėtotos negu prie mokslinių publikacijų, ir tyrėjai dar nėra pakankamai informuoti, jog atviroji prieiga nebūtinai prieštarauja leidėjų reikalavimams.

2008 m.

EUROHORCs (angl. European Heads of Research Councils) pateikia rekomendacijas atvirajai prieigai (angl. EUROHORCs’ Recommendations on Open Access), kur asociacijos nariams siūloma pasirašyti Berlyno deklaraciją ir sekti EURAB 2006 m. gruodžio mėn. išleistomis rekomendacijomis atvirosios prieigos klausimu.

2008 m.

Intelektinės nuosavybės valdymo rekomendacijose (angl. Commission recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations). EK labai palaiko atvirąją prieigą. Rekomenduojama, kad šalys narės prisidėtų prie žinių, sukurtų iš valstybės skirtų lėšų, sklaidos, įgalindamos tinkamą susijusios intelektinės nuosavybės apsaugą.

2008 m.

Išleidžiamos Europos universitetų asociacijos darbo grupės rekomendacijos dėl atvirosios prieigos (angl. Recommendations from the EUA Working Group on Open Access).

2007 m.

Europos mokslinių tyrimų taryba, įgyvendinanti specialiąją 7 BP programą „Idėjos“, pateikė atvirosios prieigos rekomendacijas (angl. ERC Scientific Council Guidelines for Open Access), kuriose reikalaujama, kad visi Europos mokslinių tyrimų tarybos finansuojamų mokslinių tyrimų ir projektų pagrindu parengti recenzuoti moksliniai straipsniai būtų įkelti į elektronines talpyklas ir pateikiami atvirajai prieigai ne vėliau kaip per 6 mėnesius po publikacijos paskelbimo datos. Svarbiausius mokslinių tyrimų duomenis taip pat siūloma įkelti į elektronines atvirosios prieigos talpyklas kaip įmanoma greičiau po paskelbimo ir ne vėliau kaip per 6 mėn.

2007 m.

2007 m. lapkričio 22–24 d. vykusiame ES Konkurencingumo tarybos narių susitikime buvo priimtos komunikato „Dėl mokslinės informacijos skaitmeniniame amžiuje: prieinamumas, sklaida ir išsaugojimas“ išvados (angl. Council Conclusions on scientific information in the digital age: access, dissemination and preservation). Išvadose pabrėžiama, jog egzistuoja poreikis užtikrinti atvirąją, nemokamą prieigą prie viešai finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatų ir prašoma, kad šalys narės sistemingai įvertintų sąlygas, darančias poveikį prieigai prie mokslinės informacijos.

2006 m.

Europos mokslinių tyrimų taryba (angl. ERC – European Research Council) išleido deklaraciją dėl atvirosios prieigos (angl. Scientific Council Statement on Open Access), taip pat buvo išleistos Europos mokslinių tyrimų patariamosios tarybos (angl. EURAB – European Research Advisory Board) rekomendacijos – „Mokslinės publikacijos: atvirosios prieigos politika“ (angl. Scientific Publication: Policy on Open Access).

2005 m.

Salvadoro deklaracija dėl atvirosios prieigos: besivystančio pasaulio perspektyva (angl. Salvador Declaration on Open Access: The Developing World Perspective), paskelbta Brazilijoje vykusio IX pasaulinio Sveikatos informacijos ir bibliotekų kongreso dalyvių iš besivystančių šalių. Deklaracijoje kviečiama visus tarptautinės bendruomenės suinteresuotus asmenis dirbti kartu, užtikrinant, kad mokslinė informacija būtų atvirai bei laisvai prieinama visiems ir visada.

2005 m.

Pagrindinės atvirosios prieigos problemos yra apibendrintos Jungtinės Karalystės Tyrimų tarybos išleistoje prieigos prie mokslinių tyrimų rezultatų deklaracijoje (angl. RCUK Position Statement on Access to Research Outputs).

2004 m.

Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos IFLA pareiškimas dėl atvirosios prieigos prie mokslinės literatūros ir dokumentacijos (angl. IFLA Statement on Open Access to Scholarly Literature and Research Documentation).

2004 m.

Įvairios valstybės išreiškė susirūpinimą dėl prieigos prie mokslinių tyrimų duomenų. Daugiau nei 30 šalių pasirašė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) deklaraciją dėl prieigos prie mokslinių tyrimų, finansuojamų iš viešojo sektoriaus, duomenų (angl. Declaration on access to research data from public funding), pripažindamos, kad „skatinant platesnę mokslinių tyrimų duomenų atvirąją prieigą ir vartojimą sustiprės mokslo sistemų kokybė ir produktyvumas visame pasaulyje“. OECD išleido ataskaitą, kuri apžvelgia daug iniciatyvų ir politinių nuostatų, kurios galėtų padidinti mokslinės ir techninės informacijos skaitmeninį pateikimą.

2003 m.

Jungtinių Tautų pasaulio viršūnių susitikimo Informacijos visuomenės klausimais Principų deklaracija (angl. World Summit Declaration of Principles) teigia: „Mes siekiame populiarinti visuotinę prieigą prie mokslo žinių ir mokslinės bei techninės informacijos kūrimą bei sklaidą, įskaitant mokslinių publikacijų atvirosios prieigos iniciatyvas visiems lygiomis teisėmis“ (28 straipsnis). UNESCO teminiame susitikime 2005 m. gegužės mėn. UNESCO ir kitų JT agentūrų, remiančių atvirąją prieigą, reikalavimu buvo išleistos WSIS Atvirosios prieigos rekomendacijos praktiniam pritaikymui (angl. UNESCO between Two Phases of the World Summit on the Information Society).

2003 m.

Berlyno atvirosios prieigos prie mokslinės ir humanitarinės informacijos deklaracija (angl. Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities), pasirašyta daugiau nei 570 mokslinių tyrimų organizacijų, įskaitant dideles nacionalines tyrimų institucijas, nacionalines mokslų akademijas, universitetus ir tyrimus finansuojančias organizacijas visame pasaulyje. Tai kertinis atvirosios prieigos judėjimo akmuo dėl laisvo žinių pasiekiamumo tiksliųjų ir humanitarinių mokslų srityse. Vadovaujantis šia deklaracija, norint užtikrinti atvirąją prieigą prie mokslinės informacijos, būtina, kad autoriai suteiktų galimybę vartotojams nemokamai susipažinti su savo mokslo darbais ir jais naudotis nepažeidžiant autoriaus teisių bei paskelbtų juos bent vienoje elektroninėje dokumentų talpykloje. Ši deklaracija praplečia atvirosios prieigos modelį iki visų originalių mokslinių duomenų, įskaičiuojant neapdorotus duomenis ir metaduomenis, šaltinius, skaitmeninę grafinę, vaizdinę medžiagą bei mokslinę multimediją.

2003 m.

Bethesda deklaracija dėl atvirosios prieigos biomedicinos srityje (angl. Bethesda Statement on Open Access Publishing), parengta žymiausių JAV mokslininkų, bibliotekininkų ir leidėjų, sutarusių dėl svarbiausių žingsnių, kuriuos visos suinteresuotos pusės gali vykdyti, populiarindamos atvirąją prieigą. Ši deklaracija buvo skirta biomedicinos tyrimų bendruomenei ir akcentavo būtinybę platinti tyrimų rezultatus kaip įmanoma greičiau ir efektyviau.

2002 m.

Budapešto atvirosios prieigos iniciatyva (angl. Budapest Open Access Initiative), pasirašyta daugiau nei 6000 individų ir 900 organizacijų iš viso pasaulio, atstovaujančių tyrėjus, universitetus, laboratorijas, bibliotekas, fondus, žurnalus, leidėjus. Tai plataus masto mokslinės informacijos pasiekiamumo sąjūdis, apimantis mokslinę leidybą, mokslinės informacijos sankaupas ir sklaidos kanalus. Atviroji prieiga čia suprantama kaip integralus mokslinės leidybos ir komunikacijos modelis, kuris suderina naudą vartotojui (nemokama prieiga prie elektroninių tekstų internete), autoriui (išsaugo autorių teises), informacijos specialistui (taupomos bibliotekų lėšos ir saugyklų ištekliai) ir padeda išvengti komercinių informacijos skleidėjų diktato.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos