lt en

Atviroji prieiga

Vilniaus universitetas palaiko ir skatina atvirąją prieigą prie mokslo informacijos ir mokslo kūrinių bei mokslinių tyrimų duomenų, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir Universiteto vidaus tvarkos taisyklėms. Dokumentacija pateikiama atvirosios prieigos reglamentavimo skiltyje.

Atvirosios prieigos samprata

Atviroji prieiga sudaro sąlygas internete nemokamai pasiekti skaitmeninio formato mokslinę produkciją ir laisviau ją naudoti, derinant su šiuo metu numatytu autorių teisių apsaugos ir licencinių draudimų reguliavimu.

Suinteresuota šalis Nauda
Akademinė bendruomenė Prieiga prie naujausios mokslinės produkcijos, sąlygos teksto ir duomenų gavybai, didesnis citavimų skaičius, išsaugotos autorių teisės.
Mokslinių tyrimų finansavimo šaltiniai Didesnė socialinė ir ekonominė grąža, mažesnis galimai pasikartojančių mokslinių tyrimų skaičius.
Visuomenė Prieiga prie mokesčių mokėtojų lėšomis finansuotų mokslinių tyrimų rezultatų, piliečių mokslo plėtra.
Leidėjai Didesnis mokslinės produkcijos matomumas ir panauda, mokslinių tyrimų rezultatų skaidrumas.

Papildomai pateikiama atvirosios prieigos terminija.

Atvirosios prieigos įgyvendinimas

Teisines sąlygas įgyvendinti atvirąją prieigą sudaro atvirojo turinio licencijos. Finansavimą moksliniams tyrimams vykdyti skiriantys ar kitaip juos remiantys subjektai atvirąją prieigą kaip privalomą sąlygą dažniausiai taiko publikacijoms.

Žaliasis kelias Auksinis kelias
Mokslinės produkcijos įkėlimas į atvirosios prieigos talpyklas, kitaip dar vadinamas saviarchyvavimu. Mokslinės produkcijos paskelbimas atvirosios prieigos leidiniuose, kitaip dar vadinamas atvirosios prieigos leidyba.

Mokslinių tyrimų duomenų atžvilgiu laikomasi nuostatos, kad jie turėtų būti kiek galima atviresni, tačiau kiek reikia – neprieinami. Publikuoti mokslinių tyrimų duomenys priskiriami atviriesiems duomenims. Skaitmeninio formato duomenys, kuriais grindžiami mokslinių tyrimų rezultatai, turi būti pateikiami saugoti MIDAS, jeigu remianti institucija ar kitas šaltinis nenustato kitaip, ir prieinami atvirai, išskyrus atvejus, kai:

  • reikia apsaugoti mokslinio tyrimo rezultatus, ketinant mokslinių tyrimų duomenis panaudoti komercinimo ar pramonės vystymo tikslais,
  • mokslinių tyrimų duomenų atvėrimas nesuderinamas su konfidencialumo reikalavimais,
  • mokslinių tyrimų duomenų atvėrimas prieštarautų asmens duomenų apsaugos reikalavimams,
  • mokslinių tyrimų duomenų atvėrimas trukdytų pasiekti projekto tikslų,
  • yra kitų teisėtų priežasčių neatverti mokslinių tyrimų duomenų.

Dažniausiai užduodamų klausimų dėl atvirosios prieigos skiltyje pateikiami atsakymai į tyrėjams kylančius klausimus.

Turite klausimų? Klauskite.