lt en

Mokslinių tyrimų duomenų valdymo reglamentavimas

Vilniaus universitetas

Vilniaus universitetas

Vilniaus universiteto Mokslinių tyrimų duomenų valdymo gairės (patvirtintos Vilniaus universiteto senato 2016 m. spalio 18 d. nutarimu Nr. S-2016-9-3)

Svarbiausi aspektai:

 • mokslinių tyrimų duomenų valdymo planas rengiamas pagal remiančių institucijų ar kitų šaltinių reikalavimus;
 • duomenys, sudarant sąlygas juos pakartotinai naudoti, pateikiami saugoti MIDAS, jei remianti institucija ar kitas šaltinis nenustato kitaip;
 • mokslinių tyrimų duomenys atvirai prieinami, jei nenustatyta kitaip;
 • išimtinės teisės naudoti arba platinti mokslinių tyrimų duomenis negali būti perduotos leidėjams arba jų įgaliotiems asmenims.

Mokslinių tyrimų duomenų tvarkymo Nacionalinio atviros prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvo informacinėje sistemoje (toliau – MIDAS) taisyklės (patvirtintos Vilniaus universiteto rektoriaus 2017 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. R-168)

Svarbiausi aspektai:

 • MIDAS susideda iš MIDAS išorinio portalo ir MIDAS vartotojo paskyros. Išorinis portalas yra prieinamas viešai, be registracijos. Tyrėjas, pirmą kartą teikdamas mokslinių tyrimų duomenis saugoti MIDAS, privalo registruotis;
 • pagrindinis MIDAS saugoti teikiamų mokslinių tyrimų duomenų metaduomenų formatas yra CERIF. MIDAS saugoti teikiamiems mokslinių tyrimų duomenims aprašyti leidžiama naudoti ir kitus metaduomenų formatus;
 • mokslinių tyrimų duomenis ir (arba) jų metaduomenis tyrėjas gali publikuoti. Publikuoti duomenys ir (arba) jų metaduomenys tampa viešai prieinami per MIDAS išorinį portalą; publikuojamiems duomenims rekomenduojama taikyti atvirojo turinio licencijas;
 • publikuotiems mokslinių tyrimų duomenims rekomenduojama suteikti DOI;
 • publikuotus mokslinių tyrimų duomenis ir (arba) jų metaduomenis galima koreguoti.

Nacionalinio atviros prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvo informacinės sistemos nuostatai (patvirtinti Vilniaus universiteto rektorius 2013 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. R-423).

Nacionalinio atviros prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai (patvirtinti Vilniaus universiteto rektoriaus 2018 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. R-50).

Remiančios institucijos ir kiti šaltiniai

Lietuvos mokslo taryba Horizontas 2020

Lietuvos mokslo taryba 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtino Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gaires.

Svarbiausi aspektai:

 • pateikiamas mokslinių tyrimų duomenų valdymo planas;
 • pasibaigus projektui duomenys perduodami saugoti institucijai ir (ar) pateikiami talpyklai;
 • duomenys atvirai prieinami talpyklose ar kitais publikacijų leidėjų nurodytais būdais;
 • duomenys susieti su atitinkamomis publikacijomis.

Europos Komisija 2017 m. kovo 21 d. paskelbė Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020.

Svarbiausi aspektai:

 • pateikiamas mokslinių tyrimų duomenų valdymo planas;
 • duomenys pateikiami saugoti mokslinių tyrimų duomenų talpyklai;
 • duomenims taikomos atvirojo turinio licencijos;
 • duomenys aprašomi pateikiant pakankamai informacijos ir priemonių mokslinių tyrimų rezultatams verifikuoti.

Leidėjų reikalavimai

Leidėjas

Svarbiausi duomenų valdymo politikos aspektai

Elsevier

Palaiko mokslinių tyrimų duomenų valdymą bei duomenų atvirumą, taikant minimalius pakartotinio naudojimo apribojimus ir siūlo autoriams pateikti mokslinių tyrimų duomenis kartu su straipsnio rankraščiu.

PLOS

PLOS žurnaluose publikuojami moksliniai straipsniai turi būti pagrįsti atvirai prieinamais duomenimis. Visi duomenys ir susiję metaduomenys, kuriais grindžiamos rankraštyje pateiktos išvados, turi būti deponuojami atitinkamoje viešojoje talpykloje, nebent duomenys pateikiami kaip straipsnio dalis. Duomenims turėtų būti taikoma CC BY arba mažiau ribojanti licencija.

Springer Nature

Springer žurnalai taiko 4 tipų duomenų politiką:

 • (1) jei įmanoma ir taikytina, autoriai skatinami deponuoti duomenis, kurie patvirtina jų tyrimų išvadas, viešojoje talpykloje,
 • (2) raginama, kad visi duomenų rinkiniai, kuriais remiasi straipsnio išvados, būtų prieinami be apribojimų. Duomenų rinkiniai turėtų būti deponuojami viešai prieinamose saugyklose arba pateikiami pagrindiniame rankraštyje ar papildomuose failuose,
 • (3) primygtinai raginama, kad visi duomenų rinkiniai, kuriais remiasi straipsnio išvados, būtų prieinami be apribojimų. Duomenų rinkiniai turėtų būti deponuojami viešai prieinamose saugyklose arba pateikiami pagrindiniame rankraštyje ar papildomuose failuose,
 • (4) reikalaujama, kad visi duomenų rinkiniai, kuriais remiasi straipsnio išvados, būtų prieinami recenzentams ir skaitytojams.

Nature žurnalai taiko trečio tipo duomenų politiką. Teikdami rankraštį, autoriai privalo įkelti duomenis į patikimą talpyklą, priešingu atveju rankraštis net nebus recenzuojamas.
Springer Nature žurnalų duomenų politikas rasite čia.

Science žurnalai

Mokslinių tyrimų duomenys privalo būti deponuoti patikimoje talpykloje, o publikacijoje turi būti įrašytas identifikacijos numeris arba konkretus prieigos adresas. Po straipsnio publikavimo privalo būti prieinami visi duomenys ir informacija, reikalingi publikacijos išvadoms suprasti, įvertinti ir išplėsti.

Wiley

Straipsnių autoriai skatinami dalytis savo tyrimų duomenimis, įskaitant, bet neapsiribojant: neapdorotus duomenis, apdorotus duomenis, programinę įrangą, algoritmus, protokolus, metodus, medžiagas.

Taikoma vieną iš šių standartizuotų duomenų bendrinimo politikų:

 • skatinama dalintis duomenimis ir kitais artefaktais, kurie patvirtina gautus rezultatus, archyvuojant juos patikimoje viešojoje talpykloje. Nurodomas duomenų identifikavimo numeris,
 • tikimasi, kad duomenys, patvirtinantys gautus rezultatus, bus archyvuojami tinkamoje viešojoje talpykloje. Jei įmanoma, skriptai (scenarijai) ir kiti artefaktai, naudojami analizei gauti, pateikiami dokumente ir taip pat turėtų būti viešai archyvuojami,
 • privalomai reikalaujama, kad duomenys, patvirtinantys rezultatus, būtų archyvuojami patikimoje viešojoje talpykloje. Jei įmanoma, scenarijai ir kiti analizei gauti naudojami artefaktai, pateikiami dokumente, taip pat turėtų būti viešai archyvuojami. Autoriai privalo pateikti visiems prieinamuose dokumentuose duomenis apie prieinamumą, įskaitant nuorodą į duomenų saugyklą.

Turite klausimų? Klauskite.