lt en

Mokslinių tyrimų duomenų valdymo terminija

Terminas

Apibūdinimas

Atvirieji duomenys (angl. open data)
Duomenys, kuriuos galima laisvai naudoti ir platinti su sąlyga, kad bus nurodomas duomenų šaltinis (jei tokia sąlyga taikoma).
Atvirojo turinio licencija
Autorių turtinių teisių subjektų ir visuomenės susitarimas, apibrėžiantis sąlygas, kurių laikantis autorių turtinių teisių subjektai suteikia galimybę kitiems asmenims naudotis kūriniais.
Atvirosios prieigos talpykla (angl. open access repository)
Techninė infrastruktūra, kurioje saugomos ir atveriamos mokslo publikacijos ir (ar) su jomis susiję ar atskirai pateikti mokslinių tyrimų duomenys, kartu pateikiant metaduomenis. Talpyklos gali būti nacionalinės, institucinės, teminės ar specializuotos.
CERIF (angl. Common European Research Information Format)
Metaduomenų standartas, kurį ES rekomenduoja savo valstybėms narėms aprašant informaciją apie mokslinių tyrimų veiklą. Taip pat naudojamas duomenų rinkinių metaduomenų aprašymui. Tai pagrindinis MIDAS saugoti teikiamų mokslinių tyrimų duomenų metaduomenų formatas.
CERIF metaduomenų elementai
Pagrindiniai CERIF metaduomenų elementai: Bendra informacija (Tyrimo pavadinimas, tyrimo pradžios data, tyrimo aprašymas; raktažodžiai, mokslo sritis ir kt.); Finansavimas; Asmenys; Organizacijos; Patentai; Metrika; Geografinė informacija; Infrastruktūra; Įranga; Paslauga; Licencijos; Publikacijos; Identifikatoriai.
CIF (angl. Crystallographic Information File)
Metaduomenų formatas, skirtas kristalografijos mokslinių tyrimų duomenims aprašyti.
DAMIS
MIDAS naudojama atvira mokslo infrastruktūra, skirta duomenų analizei atlikti. Įrankio paskirtis – sudaryti galimybę specializuotoje skaičiavimo poreikius atitinkančioje aplinkoje bendradarbiaujantiems mokslininkams ar jų grupėms atlikti pagrindinius duomenų analizės tyrimus (grupavimą, klasifikavimą ir kt.); vizualios analizės priemonėmis tirti daugiamačių duomenų projekcijas į plokštumą, duomenų grupavimąsi, duomenų panašumus, atskirų daugiamačių duomenų požymių įtaką ir tarpusavio priklausomybes; stebėti ir apdoroti vizualizacijos ar našiųjų skaičiavimų aplinkoje gautus tyrimų rezultatus.
DICOM (angl. Digital Imaging and Communications in Medicine) Biomedicininiams duomenims aprašyti naudojamas DICOM formatas.
DOI (angl. Digital Object Identifier)
Unikalus, nekintantis skaitmeninis identifikacijos numeris, suteikiamas publikuotiems objektams.
Dublin Core
Metaduomenų standartas, skirtas įvairiems elektroniniams ištekliams aprašyti. Dublin Core standartą sudaro 15 elementų.
Dublin Core metaduomenų elementai
Pagrindiniai Dublin Core standarto metaduomenų elementai: Antraštė; Autorius arba kūrėjas; Dalykas ir reikšminiai žodžiai; Aprašymas (atvaizdavimas); Leidėjas; Bendradarbis; Data; El. ištekliaus rūšis; Formatas; El. ištekliaus identifikatorius; Šaltinis; Kalba; Ryšys; Apimtis ir teisių valdymas.
Duomenų valdymo planas (angl. data management plan)
Projekto metu parengtas duomenų kaupimo, saugojimo ir jų prieinamumo dokumentas, kuriame nurodoma, kas bus daroma projekto metu ir jam pasibaigus, kad duomenys būtų kaupiami saugiai ir patikimai; kaip ir kokiomis sąlygomis jie bus prieinami pakartotiniam naudojimui, jei tik nėra tam prieštaraujančių teisinių, etinių ar saugumo priežasčių.
FAIR duomenų principai (angl. FAIR data principles)
Mokslinių tyrimų duomenys, atitinkantys šiuos principus, yra prieinami (surandami), pasiekiami, užtikrinantys sąveikumą, pakartotinai panaudojami ir atkuriami (angl. Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).
FTP (angl. File Transfer Protocol)
Failų perdavimo protokolas, leidžiantis apsikeisti bet kokio tipo failais be papildomo apdorojimo.
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo (LITNET), dar vadinamo elektroninių tapatybių federacija, autentifikavimo ir autorizacijos paslauga.
Metaduomenys (angl. metadata)
Struktūriškai apibrėžta informacija, kuri apibūdina, paaiškina dokumentą ar informacinį išteklių, nurodo jo buvimo vietą arba kitokiu būdu palengvina jo suradimą, naudojimą arba valdymą. Metaduomenys apibūdina, paaiškina duomenis. Pagrindiniai metaduomenų elementai: dokumento (kūrinio) antraštė, autorius ir jo darbovietė, tyrimo finansuotojas, publikavimo laikas ir vieta, šaltinio antraštė ir kt.
Nacionalinio atviros prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvo informacinė sistema, skirta informacinių technologijų priemonėmis saugoti mokslinių tyrimų duomenis ir didinti jų sklaidą bei prieinamumą. Pagrindiniai MIDAS uždaviniai yra centralizuotai tvarkyti mokslinių tyrimų duomenis ir kitą su moksliniais tyrimais susijusią informaciją ir kompiuterizuoti mokslinių tyrimo duomenų paiešką, teikimą ir analizę per vieningą prieigos tašką.
MIDAS administratorius
MIDAS tvarkytojo darbuotojas, atliekantis MIDAS dalies, susijusios su atitinkamo MIDAS tvarkytojo darbuotojų mokslinių tyrimų duomenimis ir kita su jais susijusia informacija, priežiūrą.
MIDAS Biomedicinos mokslinių tyrimų duomenų valdymo posistemės administratorius
MIDAS tvarkytojo Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų paskirtas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atsakingas už MIDAS Biomedicinos mokslinių tyrimų duomenų valdymo posistemės programinės įrangos ir MIDAS Biomedicinos duomenų surinkimo loginės duomenų bazės priežiūrą, atliekantis kitas jam priskirtas funkcijas, aprašytas MIDAS reglamentuojančiuose dokumentuose.
MIDAS išorinis portalas
Viešoji erdvė, visiems besidomintiems leidžianti be registracijos surasti ir peržiūrėti publikuotus mokslinių tyrimų duomenis ir (arba) jų metaduomenis.
MIDAS valdytojas ir pagrindinis tvarkytojas
Viešoji įstaiga Vilniaus universitetas. MIDAS valdytojo ir pagrindinio tvarkytojo funkcijos nurodytos MIDAS nuostatuose.
Kiti MIDAS tvarkytojai
Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos; Lietuvos mokslo ir studijų bei kitos mokslinius tyrimus atliekančios institucijos.
MIDAS vartotojai
Registruoti arba neregistruoti MIDAS paslaugų gavėjai (mokslo darbuotojai, tyrėjai, dėstytojai, studentai, klausytojai, mokslinių tyrimų duomenų kokybės vertinimo ir užtikrinimo ekspertai, kiti mokslo bei studijų sistemos dalyviai ir mokslinių tyrimų duomenimis suinteresuoti asmenys).
MIDAS vartotojo paskyra
Asmeninė vartotojo erdvė, suteikiama tik registruotiems MIDAS vartotojams. Registracija vyksta per Elektroninius valdžios vartus arba gavus MIDAS registruoto vartotojo pakvietimą. Mokslinių tyrimų duomenys, esantys MIDAS vartotojo paskyroje, nėra vieši.
MIDAS vidaus naudotojai
MIDAS valdytojo ir tvarkytojų darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, turintys teisę naudotis MIDAS ištekliais numatytoms funkcijoms atlikti.
Mokslinių tyrimų duomenys (angl. research data)
Mokslinių tyrimų metu sukaupti ir (ar) gauti rezultatai, kurie gali būti pateikiami ir atveriami drauge su jais pagrįstomis publikacijomis arba laikomi talpyklose, prie kurių prieigą numato talpyklą administruojanti institucija. Duomenys turi turėti identifikatorių ir metaduomenis.
Mokslinių tyrimų duomenų tvarkymas
Bet kuris su mokslinių tyrimų duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, aprašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas arba taisymas), teikimas, publikavimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas arba kitoks veiksmas ar veiksmų derinys.
Mokslinių tyrimų duomenų valdymo planas Žr. Duomenų valdymo planas.
OAI-PMH (angl. Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting)
Paskirstytų resursų duomenų mainų protokolas.
Pagrindinis tyrėjas
Asmuo, atsakingas už mokslinio tyrimo (projekto) įgyvendinimą. Jei mokslinį tyrimą atlieka asmenų grupė, jos nariai vadinami tyrėjais, kuriems vadovauja pagrindinis tyrėjas – grupės vadovas.
Remianti institucija ar kitas šaltinis
Moksliniam tyrimui vykdyti lėšas skiriantis ar kitaip remiantis subjektas.
Sinchronizavimo įrankis
Įrankis, diegiamas į vartotojo kompiuterį ir suteikiantis galimybę sinchronizuoti kompiuteryje esančius mokslinių tyrimų duomenis su mokslinių tyrimų duomenimis, esančiais MIDAS.

Skaitmeninis objekto identifikatorius

Žr. DOI.

Tyrėjas
Asmuo, vykdantis mokslinį tyrimą individualiai arba su grupe kitų tyrėjų.
UML (angl. Unified Modeling Language)
Universali modeliavimo kalba.
URL (angl. Uniform Resource Locator)
Universali šaltinio nuoroda. Dokumento arba failo internete adresas.
URN (angl. Uniform Resource Name)
Unifikuotas šaltinio vardas. Pastovus ir unikalus interneto dokumentų identifikatorius.
XML (angl. Extensible Markup Language)
Išplėstinė žymių kalba – duomenų formatas struktūrizuotų dokumentų keitimuisi tinkle.

Turite klausimų? Klauskite.