lt en

Mokslometrija įvardijama kaip mokslo kryptis, kuri kiekybiniais metodais tiria mokslą. Vienas iš kiekybinių metodų, naudojamų tirti mokslą kaip informacijos procesą, yra bibliometrija.

Bibliometrijos samprata

Bibliometrinė analizė, paremta mokslinės veiklos rezultatų citavimo analize, leidžia:

  • įvertinti mokslo publikacijų reikšmingumą;
  • nustatyti tyrėjų ir mokslo institucijų veiklos efektyvumą;
  • išsiaiškinti ryšius tarp tyrėjų, mokslo publikacijų, mokslinių temų, cituojamų šaltinių, taip pat parodyti tų ryšių stiprumą;
  • nustatyti prioritetines temas tam tikroje mokslo srityje.

Bibliometrinės analizės naudojimas mokslinės veiklos rezultatams vertinti vadinamas formaliuoju Lietuvos mokslo vertinimu. Šį vertinimą organizuoja ir vykdo Lietuvos Mokslo Taryba, remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentu  (LR ŠMM 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 redakcija).

Atsižvelgiant į Clarivate Analytics Web of Science  ir Elsevier Scopus duomenų bazių teikiamus citavimo rodiklius vykdomas formalusis Lietuvos mokslo kiekybinis vertinimas.

Bibliometriniai rodikliai

Bibliometriniai rodikliai padeda orientuotis ieškant kokybiškos mokslinės informacijos, taip pat nustatyti mokslinių tyrimų poveikį kitiems tyrimams. Pažymėtina, kad bibliometriniai rodikliai, kaip vienas iš kriterijų, naudojami sudarant universitetų reitingus. Kiekybiniam mokslo vertinimui gali būti taikomi šie rodikliai:

Rodikliai Taikymas
Žurnalų vertinimo rodikliai Leidžia įvertinti žurnalų kokybę bei nustatyti svarbiausius mokslo krypties žurnalus. Žurnalų kiekybiniai rodikliai padeda autoriams apsispręsti, kur verta publikuotis, kad jų mokslo darbai būtų tinkamai įvertinti.
Mokslinių tyrimų rezultatų vertinimo rodikliai Leidžia sužinoti, kiek dažnai buvo cituoti tam tikri mokslinių tyrimų rezultatai.
Autorių vertinimo rodikliai Leidžia identifikuoti autoriaus poveikį kitiems mokslinių tyrimų rezultatams. Pagrindiniai autoriaus vertinimo rodikliai – paskelbtų publikacijų kiekis bei jų citavimo skaičius. Užsienyje populiariausiu autoriaus vertinimo rodikliu laikomas H indeksas.
Alternatyvūs vertinimo rodikliai Leidžia įvertinti mokslo produkciją elektroninėje erdvėje už formalaus citavimo ribų.

Vertinant mokslinę veiklą remtis vien šiais rodikliais nepatartina, vertėtų atsižvelgti ir į kokybinį, ekspertinį vertinimą. Pasaulio akademinėje bendruomenėje vis daugiau rengiama iniciatyvų, skatinančių kokybiškiau vertinti mokslinius tyrimus, pavyzdžiui:

  • Leideno manifeste (angl. Leiden manifesto for research Metrics) skelbiami mokslinių tyrimų vertinimo principai įvardijami kaip gerosios praktikos žingsniai, siekiant kokybiškai vertinti mokslo produkciją.
  • Mokslinių tyrimų vertinimo deklaracijoje (angl. Declaration on Research Assessment, DORA) pateikiamos mokslinių tyrimų vertinimo rekomendacijos, kuriose raginama rečiau remtis žurnalo cituojamumo rodikliais ir atkreipti dėmesį ne tik į mokslo straipsnius, bet ir kitas mokslinių tyrimų publikavimo formas.

Turite klausimų? Klauskite.