Sidebar

Agreguotas cituojamumo rodiklis (angl. Aggregate Citation Impact) 

Tai visų žurnalų, priskirtų vienai mokslo krypties kategorijai, straipsnių, publikuotų per praėjusius dvejus metus, citavimo vidurkis einamaisiais metais.

Rodiklis apskaičiuojamas dalijant atitinkamai mokslo krypties kategorijai priskirtų  žurnalų straipsnių citavimo skaičių einamaisiais metais iš bendro straipsnių skaičiaus, publikuotų per dvejus praėjusius metus. 

Pavyzdžiui, 2018 m. Imunologijos mokslo krypties agreguotasis cituojamumo rodiklis 2,053 reiškia, kad Imunologijai priskirtų žurnalų straipsniai publikuoti prieš metus ar du, vidutiniškai buvo pacituoti 2 kartus. T.y. 2018 m. agreguotasis cituojamumo rodiklis rodo, kiek vidutiniškai tais metais (2018 m.) buvo cituoti 2016 ir 2017 m. publikuoti Imunologijai priskirtų žurnalų straipsniai.

 
Aktualiausios publikacijos (angl. Hot Papers) Per paskutinius du mėnesius gausiai cituotų publikacijų, išleistų per paskutinius du metus, kiekis. Konkrečiau, tai publikacijos, patenkančios tarp 0,1 proc. gausiausiai cituojamų dokumentų (pagal mokslo šaką, metus ir publikacijos rūšį), kiekis per paskutinius 2 metus.
 Aktualiausių publikacijų procentinė dalis (angl. % Hot Papers) Per paskutinius du mėnesius gausiai cituotų publikacijų, išleistų per paskutinius du metus, kiekis (procentais).
Bendros publikacijos su užsienio autoriais (angl. International Collaborations) Publikacijų, turinčių ne mažiau kaip vieną užsienio autorių, kiekis.
Bendrų publikacijų su užsienio autoriais procentinė dalis (angl. % International Collaborations) Publikacijų, turinčių ne mažiau kaip vieną užsienio autorių, kiekis (procentais).
Cituojamumo rodiklio procentilis (angl. Journal Impact Factor Percentile)

Statistinis rodiklis, kuris parodo reliatyvią žurnalo reitingo vietą mokslo krypties kategorijoje procentiline išraiška.

Pavyzdžiui, 2017 m. Applied Physics Reviews žurnalas, reitinguojamas 6 vietoje iš 148 Physics Applied mokslo krypties kategorijai priskiriamų žurnalų turės 0,96 cituojamumo rodiklio procentilį. Šis rodiklis skaičiuojamas pagal formulę (n – r + 0,5) / n , kur n= mokslo krypties kategorijai priskirtų žurnalų skaičius, r – apskaičiuojamo žurnalo reitingo vieta mokslo krypties kategorijoje. Plačiau

Cituojamumo rodiklis (angl. Impact Factor)

Tai žurnalo straipsnių, publikuotų per praėjusius dvejus metus, citavimo vidurkis einamaisiais metais. Rodiklis yra apskaičiuojamas, dalijant žurnalo straipsnių citavimo skaičių einamaisiais metais iš bendro straipsnių skaičiaus, publikuotų per dvejus praėjusius metus.

Pavyzdžiui, 2018 m. žurnalo cituojamumo rodiklis 1.053 reiškia, kad žurnalo straipsniai publikuoti prieš metus ar du, vidutiniškai buvo pacituoti 1 kartą. T.y. 2018 m. žurnalo cituojamumo rodiklis rodo, kiek vidutiniškai tais metais (2018 m.) buvo cituoti 2016 ir 2017 m. publikuoti straipsniai tame žurnale.

Cituotų publikacijų procentinė dalis (angl. % Documents Cited) Bent kartą cituotų publikacijų kiekis (procentais).
Eigenfactor Metrics Tai JAV Vašingtono universiteto Bergstromo Laboratorijos grupės sukurtas laisvos prieigos analitinis įrankis, kuriame pateikiami žurnalų vertinimo rodikliai remiantis Web of Science Core Collection duomenų bazės indeksuojamų žurnalų straipsnių citavimo statistika (duomenys prieinami nuo 1997 iki 2015 m.). Plačiau
Essential Science Indicators Clarivate Analytics analitinis įrankis (duomenų bazė), kuris identifikuoja labiausiai cituojamus Web of Science Core Collection duomenų bazėje indeksuojamų mokslo leidinių straipsnius. Remiantis citavimo skaičiumi pateikiami autorių, žurnalų, institucijų bei šalių citavimo reitingai. Plačiau
Gausiausiai cituojamos publikacijos (angl. Highly Cited Papers )Cituojamumo rodiklis (angl. Impact Factor) Per paskutinius 10 metų gausiai cituotų publikacijų kiekis. Konkrečiau, tai publikacijos, patenkančios tarp 1 proc. gausiausiai cituojamų dokumentų (pagal mokslo šaką, metus ir publikacijų rūšį), kiekis per paskutinius 10 metų.
Gausiausiai cituojamų publikacijų procentinė dalis (angl. % Highly Cited Papers)  Per paskutinius 10 metų daugiausiai cituotų publikacijų kiekis (procentais).
H indeksas (angl. H index, Hirsch Index)

Tai individualios mokslinės veiklos vertinimo rodiklis, kuris matuoja mokslinės veiklos produktyvumą bei įtaką, derindamas kiekybę (publikacijų skaičių) su kokybe (citavimų skaičių). H indeksas apibrėžiamas kaip maksimalus publikacijų skaičius h, kurios yra pacituotos bent h kartų. Gali būti taikomas ne tik tyrėjo, bet ir mokslo žurnalo produktyvumui nustatyti.

Pavyzdžiui, autoriaus h indeksas 8 reiškia, kad iš tyrėjo paskelbtų n publikacijų yra 8 publikacijos, kuri kiekviena cituota 8 ir daugiau kartų. Jei h-indeksas 0, gali būti, kad tyrėjas parašęs daug publikacijų, tačiau nei viena iš jų nebuvo cituota. Žurnalo h indeksas 10 reiškia, kad iš visų jo paskelbtų publikacijų yra 10 publikacijų, kurios buvo cituotos 10 ir daugiau kartų.

 InCites Clarivate Analytics individualizuotas, žiniatinkliu pagrįstas mokslinių tyrimų vertinimo įrankis, pateikiantis Web of Science Core Collection indeksuojamų publikacijų citavimo duomenis bei jų statistiką, kurią galima analizuoti instituciniu, regioniniu, individualiu bei žurnalo lygmeniu. Pažymėtina, kad integruotų Journal Citation Reports ir Essential Science Indicators analitinių įrankių teikiami duomenys prieinami tiesiogiai iš InCites platformos. Plačiau
 Journal Citation Reports Clarivate Analytics analitinis įrankis (duomenų bazė), kuriame pateikiami Web of Science Core Collection duomenų bazėse indeksuojamų fizinių, biomedicinos, žemės ūkio, technologijų ir socialinių mokslų krypčių žurnalų citavimo duomenys, leidžiantys nustatyti jų mokslinę vertę (duomenys prieinami nuo 2002 m.). Plačiau
 Kvartilis (angl. Quartile)

Tai statistikos rodiklis, kuris parodo žurnalo vietą dalyko kategorijoje pagal cituojamumo rodiklio pasiskirstymą tarp maksimalios ir minimalios reikšmės:

Q1 – žurnalai su aukščiausiais, maksimaliais cituojamumo rodikliais (25 proc.)

Q2 – žurnalai su vidutiniais ir aukštais cituojamumo rodikliais (25-50 proc.)

Q3 – žurnalai su vidutiniais ir mažėjančiais cituojamumo rodikliais (50-75 %)

Q4 – žurnalai su mažiausiais cituojamumo rodikliais (likę 25 proc. nuo galo)

Neatidėliotino cituojamumo rodiklis (angl. Immediacy Index)

Tai vidurkis, kuris rodo, kiek kartų žurnalo straipsniai buvo pacituoti jų publikavimo metais. Rodiklis apskaičiuojamas dalijant straipsnių, publikuotų duotais metais, citavimų skaičių iš skaičiaus straipsnių, publikuotų tais pačiais metais. Šis rodiklis leidžia nustatyti, kaip greitai žurnalo straipsniai buvo pacituoti.

Pavyzdžiui, 2015 m. žurnalo neatidėliotino cituojamumo rodiklis 3.2703 rodo, kad 2015 m. vidutiniškai žurnalo straipsniai buvo pacituoti tris kartus.

Normuotas publikacijų citavimo rodiklis (angl.  Category Normalized Citation Impact) Pagal mokslo šaką, metus ir publikacijos rūšį normuotas vidutinis straipsnio citavimų kiekis, leidžiantis nustatyti reliatyvų publikacijos svarbumo mastą citavimo pagrindu.
Rodiklis apskaičiuojamas dalijant publikacijos citavimo skaičių iš tikėtino citavimo skaičiaus publikacijų, priskirtų tai pačiai mokslo krypčiai, kurios publikuotos tais pačiais metais bei priklauso tam pačiam dokumento tipui.
Rodiklis yra normalizuotas vieneto dydžiui (1,00). Jei rodiklis yra daugiau kaip 1,00, tai rodo, kad publikacijos citavimas turi didesnę įtaką už nustatytą  pasaulio publikacijų citavimo vidurkį. Mažesnis nei 1,00 rezultatas rodo, kad citavimo įtaka žemiau pasaulio vidurkio.
Penkerių metų cituojamumo rodiklis (angl. 5-year Impact Factor) Tai žurnalo straipsnių, publikuotų per praėjusius penkerius metus, citavimo vidurkis einamaisiais metais. Rodiklis yra apskaičiuojamas taip pat kaip žurnalo cituojamumo rodiklis, tik imtis yra ne du, o penkeri metai. Teigiama, kad žurnalo 5-erių metų cituojamumo rodiklis yra naudingesnis toms mokslo kryptims, kurioms mokslinių tyrimų paskelbimas reikalauja daugiau laiko.
Publikacijos, turinčios bendraautorių iš verslo įmonių (angl. Industry Collaborations) Publikacijų, turinčių ne mažiau kaip vieną autorių iš verslo įmonių, kiekis.
Publikacijų vidutinė charakteristika (angl. Baseline) Publikacijų vidutinė charakteristika pagal tematiką, publikacijų rūšį, metus.
Publikacijų, patenkančių tarp 1 proc. daugiausiai cituojamų publikacijų, procentinė dalis (angl. % Documents in Top 1%) Publikacijų, patenkančių tarp 1 proc. gausiausiai cituojamų dokumentų (pagal mokslo šaką, metus ir publikacijos rūšį), kiekis (procentais).
Publikacijų, patenkančių tarp 10 proc. daugiausiai cituojamų publikacijų, procentinė dalis (angl. % Documents in Top 10%) Publikacijų, patenkančių tarp 10 proc. gausiausiai cituojamų dokumentų (pagal mokslo šaką, metus ir publikacijos rūšį), kiekis (procentais).
Publikacijų, turinčių bendraautorių iš verslo įmonių, procentinė dalis (angl. % Industry Collaborations) Publikacijų, turinčių ne mažiau kaip vieną autorių iš verslo įmonių, kiekis (procentais).

Reikšmingumo rodiklis (angl. Eigenfactor Score)

Tai rodiklis, kuriuo įvertinamas ne tik žurnalo citavimas, bet ir cituojančio žurnalo reikšmingumas. Rodiklis apskaičiuojamas, dalijant žurnalo straipsnių citavimų skaičių einamaisiais metais iš bendro straipsnių skaičiaus, publikuotų per penkerius praėjusius metus. Atsižvelgiama į cituojančio šaltinio svarbą: aukštus citavimo rodiklius turintys žurnalai turės didesnį indėlį nei mažiau cituojami žurnalai. Skaičiuojant reikšmingumo rodiklį atmetami citavimai iš to paties žurnalo, todėl nėra veikiami savicitavimo.

Šį rodiklį galima rasti Journal Citation Reports ir laisvos prieigos analitiniame įrankyje Eigenfactor Metrics. Duomenys pateikiami nuo 2007 m.

Straipsnio įtakos rodiklis (angl. Article Influence Score)

Tai rodiklis, kuris parodo vidutinę žurnalo straipsnių įtaką per penkerius metus po publikavimo. Jis leidžia nustatyti reliatyvų žurnalo svarbumo mastą straipsnių pagrindu. Rodiklis yra apskaičiuojamas, dalijant žurnalo reikšmingumo rodiklį (angl. Eigenfactor Score) iš žurnalo straipsnių skaičiaus, publikuotus per penkerius metus. Rodiklis yra normalizuotas vieneto dydžiui (1,00). Pavyzdžiui, jei straipsnio įtakos rodiklis yra daugiau kaip 1,00, tai rodo, kad kiekvienas žurnalo straipsnis turi didesnę įtaką nei vidurkis. Rezultatas mažiau kaip 1,00 rodo, kad kiekvienas straipsnis žurnale turi įtaką žemiau straipsnių vidurkio.

Šį rodiklį galima rasti Journal Citation Reports ir laisvos prieigos analitiniame įrankyje Eigenfactor Metrics. Duomenys pateikiami nuo 2007 m.

Web of Science Internetinė platforma, per kurią pasiekiami visų JAV kompanijos Clarivate Analytics kuriamų duomenų bazių bibliografiniai įrašai, santraukos ir citavimo duomenys. Plačiau
Web of Science Core Collection Clarivate Analytics kuriama duomenų bazė, kurioje pateikiami tik pasaulyje pripažintų mokslinių leidinių straipsnių bibliografiniai įrašai, santraukos ir citavimo duomenys. Tai duomenų bazių paketas, kurį sudaro 8 duomenų bazės. Vilniaus universitetas prenumeruoja: Science Citation Index Expanded®, Social Sciences Citation Index®, Arts Humanities Citation Index®, Conference Proceedings Citation Index®, Emerging Sources Citation Index® bazes (duomenys prieinami nuo 1990 m.). Plačiau
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos