lt en

Kauno fakultetas

Viktorija Mačiulytė
Studijų ir tyrimų palaikymo skyrius

Kauno fakulteto biblioteka
Muitinės g. 18, Kaunas
Kontaktai: viktorija.maciulyte@mb.vu.lt
Tel.: (8 37) 20 2627

Dalyko kolekcija yra kaupiama Kauno fakulteto skaitykloje

 

 

Humanitariniai mokslai

DUOMENŲ BAZĖS:

Annual Reviews – daugiadisciplinė mokslinių žurnalų duomenų bazė.

Cambridge Journals on Cambridge Core – leidyklos Cambridge University Press moksliniai žurnalai.

EBSCO duomenų bazių paketas – suteikia prieigą prie įvairių kolekcijų:

Nature journals – moksliniai žurnalai apimantys įvairias mokslų ir technologijų sritis.

Oxford Journals Collection – Oxford University Press leidžiami įvairių mokslo sričių žurnalai.

Periodicals Archive Online – archyve pateikiama periodinių žurnalų meno, humanitarinių mokslų ir socialinių mokslų temomis.

Science Direct: Freedom Collection – mokslinių leidyklų žurnalų visateksčiai straipsniai.

Springer LINK – visateksčiai moksliniai žurnalai.

Taylor&Francis – mokslinė duomenų bazė, suteikianti prieigą prie įvairių mokslo sričių žurnalų.

Wiley Online Library – įvairių mokslo sričių žurnalai.

ATVIROSIOS PRIEIGOS IŠTEKLIAI:

Aruodai – tai informacinė sistema, skirta lituanistikos paveldui kaupti, apimanti penkias mokslo sritis: archeologiją, etnologiją, folkloristiką, istoriją ir kalbotyrą.

E.paveldas – virtuali elektroninio paveldo sistema (VEPS) yra milžiniškas skaitmeninis lobynas. Viena iš jo dalių Lietuvių literatūros klasika ypač naudinga lietuvių literatūros ir reklamos studijų studentams.

Humanities and Social Sciences Online H-net – portalas, kurio tikslas skatinti keistis akademinėmis idėjomis ir moksliniais šaltiniais. H-Net specializacija – menai, humanitariniai ir socialinių mokslai.

Lietuvos HSM duomenų archyvas LIDA – didžiausia socialinių ir humanitarinių mokslų empirinių duomenų kolekcija Lietuvoje, pateikianti prieigą prie visateksčių duomenų masyvų.

Lietuvių literatūros enciklopedija

Lituanistika – duomenų bazė rengiama Lietuvos mokslo tarybai bendradarbiaujant su Lietuvos mokslo institucijomis ir bibliotekomis. Duomenų bazėje pateikiami humanitarinių ir socialinių mokslų kūriniai, kurių tyrimo objektas – Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.

Orbis Lituaniae – pagal projektą parengtas portalas, kuriame talpinama beveik septyni šimtai istorijų apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę.

The Encyclopedia Mythica – mitologijos, folkloro ir religijos enciklopedija

ŽURNALAI:

Acta Humanitarica Universitatis Saulensis – tęstinis mokslo darbų leidinys, kuriame publikuojami darbai iš kalbotyros, literatūrologijos, istorijos, filosofijos, etnologijos ir kitų humanitarinių mokslų krypčių.

Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai – du kartus per metus lietuvių kalbos instituto leidžiamas leidinys, publikuojantis straipsnius bei recenzijas lietuvių ir baltų kalbotyros klausimais.

Archivum Lithuanicum – žurnalas skirtas lietuvių kalbos tyrinėjimams.

Baltistica – tarptautinis baltų kalbotyros žurnalas, kuriame nagrinėjami lyginamieji ir tipologiniai baltų kalbų ir jų tarmių tyrimai.

Colloquia – XX-XXI a. Lietuvos ir Rytų vidurio Europos literatūros tyrimai, teorijos darbai bei tarpdalykinės literatūros studijos.

Inter-studia humanitatis – šiuolaikiniai interdisciplininiai filosofijos ir literatūrologijos, sociokultūrinės antropologijos ir menotyros tyrinėjimai.

Kalbos kultūra (iki 2014 m.) Bendrinė kalba (nuo 2014 m.) – mokslo žurnalas, kuriame nagrinėjami bendrinės lietuvių kalbos norminimo istorijos, teorijos bei dabartinės kodifikacijos, taip pat lietuvių kalbos funkcionavimo visuomenėje, kalbinių nuostatų ir kalbos politikos klausimai.

Kalbų studijos – Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto leidžiamas recenzuojamas, mokslinis žurnalas, apimantis lingvistinius, kalbų ir sociumo sąlyčio aspektų, svetimų kalbų mokymo(-si) problemų tyrinėjimus.

Kalbotyra – žurnalas skelbia įvairiais aspektais atliktus mokslinius tyrinėjimus lingvistikos srityje.

Literatūra – žurnalas, skelbiantis straipsnius apie Lietuvos ir Vakarų literatūros klasikos ir kultūrinius tyrinėjimus.

Lituanistica – žurnale lietuvių ir anglų kalbomis skelbiami originalūs istorijos, kalbos, literatūros ir etnologijos moksliniai straipsniai.

Lietuvių kalba – žurnale skelbiami įvairių kalbos lygmenų – fonetikos ir fonologijos, morfologijos ir sintaksės, leksikos ir diskurso, semantikos ir pragmatikos – tyrimai.

Problemos – spausdinami filosofijos problemas nagrinėjantys straipsniai. Archyvas prieinamas nuo pirmųjų žurnalo numerių 1960 m. iki dabar.

Respectus Philologicus – tarptautinis keturkalbis (lietuvių, anglų, lenkų, rusų) mokslo darbų žurnalas, skirtas lingvistiniams tyrimams, literatūros naratyvų ir kontekstų problematikai, reklamos diskurso paveikumo klausimams, vertimo teorijai ir praktikai.

Senoji Lietuvos literatūra ‒ mokslo periodinis leidinys, kuriame skelbiami senosios raštijos metodologinio, žanrinio ir istorinio pobūdžio tyrimai, šaltinių publikacijos bei komentuoti jų vertimai į lietuvių kalbą, mokslinės literatūros recenzijos bei anotacijos.

Socialinių mokslų studijos – mokslo darbų leidinys, spausdinantis įvairių tradiciškai išskiriamų socialinių mokslų krypčių (teisės, ekonomikos, vadybos, administravimo ir kt.) ir humanitarinių mokslų (filologijos; istorijos, kultūros ir meno studijų) bei naujai besiformuojančių tyrimo laukų (regionų, medijų studijos) mokslinius straipsnius.

Tautosakos darbai – du kartus per metus skelbiamas mokslo žurnalas, skleidžiantis kultūros istorijai ir šiuolaikinių procesų pažinimui aktualius folkloro tyrimų rezultatus.

Terminologija – žurnalas, nagrinėjantis terminologijos ir terminografijos teoriją ir istoriją. Pilno teksto straipsniai laisvai prieinami nuo 2008 metų.

Vertimo studijos – tai periodinis Vilniaus universiteto leidinys, kuriame publikuojami Lietuvos ir užsienio tyrėjų straipsniai įvairiomis vertimo temomis.

Žiemgala – istorijos ir kultūros žurnalas, skelbiantis mokslinius ir apžvalginius straipsnius šiose mokslo srityse: archeologijos, architektūros istorijos, bibliografijos, etnologijos, dailėtyros, istorijos, kalbotyros, kartografijos, kraštotyros, kultūros paveldo, kultūros istorijos, meno istorijos, muziejininkystės, muzikologijos, švietimo.

Žmogus ir žodis – žurnalą sudaro 4 sąsiuviniai: didaktinė lingvistika; literatūrologija; svetimosios kalbos; filosofija.

 

 

Socialiniai mokslai

DUOMENŲ BAZĖS:

Annual Reviews – daugiadisciplinė mokslinių žurnalų duomenų bazė.

Cambridge Journals on Cambridge Core – leidyklos Cambridge University Press moksliniai žurnalai.

EBSCO duomenų bazių paketas – suteikia prieigą prie įvairių kolekcijų:

Emerald Management eJournals Collection – įvairių mokslo sričių žurnalai.

Nature journals – moksliniai žurnalai apimantys įvairias mokslų ir technologijų sritis.

Oxford Journals Collection – Oxford University Press leidžiami įvairių mokslo sričių žurnalai.

Periodicals Archive Online – archyve pateikiama periodinių žurnalų meno, humanitarinių mokslų ir socialinių mokslų temomis.

SAGE Journals Online – įvairių mokslo sričių žurnalai.

Science Direct: Freedom Collection – mokslinių leidyklų žurnalų visateksčiai straipsniai.

Springer LINK – visateksčiai moksliniai žurnalai.

Taylor&Francis – mokslinė duomenų bazė, suteikianti prieigą prie įvairių mokslo sričių žurnalų.

Wiley Online Library – įvairių mokslo sričių žurnalai.

ATVIROSIOS PRIEIGOS IŠTEKLIAI:

American Economic Association Journals – kolekcijoje pateikiami straipsniai iš žurnalo American Economic Association.

Applied Technologies and Innovations – atviros prieigos recenzuojamas tarptautinis mokslinis žurnalas, apimantis šias temas: technologijos, inovacijos, elektronika, ekonomika ir finansai, fizika, chemija ir kt.

arXiv – atviros prieigos talpykla, pateikianti medžiagą šiomis temomis: fizika, matematika, informatika, kiekybinė biologija, kiekybiniai finansai, statistika, elektrotechnika, sistemų mokslai ir ekonomika.

Economist Online – kai kurių svarbiausių pasaulio akademinių institucijų mokslo darbų, akademinių publikacijų ir mokslinių tyrimų duomenų ekonomikos srityje teminė talpykla.

Humanities and Social Sciences Online H-net – portalas, kurio tikslas skatinti keistis akademinėmis idėjomis ir moksliniais šaltiniais. H-Net specializacija – menai, humanitariniai ir socialinių mokslai.

InTech – atvirosios prieigos knygų leidybos puslapis, pateikiantis prieigą prie 4 mokslo sričių: technologinių, gyvybės, sveikatos, socialinių ir humanitarinių, el. knygų.

Lietuvos HSM duomenų archyvas LIDA – didžiausia socialinių ir humanitarinių mokslų empirinių duomenų kolekcija Lietuvoje, pateikianti prieigą prie visateksčių duomenų masyvų.

Open Knowledge Repository – pasaulio banko atviros prieigos talpykla.

SSRN – socialinių mokslų darbų talpykla, suteikianti prieigą prie visateksčių dokumentų finansų, ekonomikos, humanitarinių mokslų, vadybos ir kt. srityse.

ŽURNALAI:

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos – savaitraščio „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos” duomenų bazė.

Ekonomika – Vilniaus universiteto leidžiamas mokslinis žurnalas, publikuojantis orginalių tyrimų, teorinius straipsnius, apimančius ekonomikos ir verslo temas bei problemas.

Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos – leidinyje publikuojami ekonomikos, vadybos ir administravimo srities tyrimų pagrindu parengti straipsniai.

Acta Museologica Lithuanica – tarpdisciplininis recenzuojamas muzeologijos tematikos mokslinis leidinys Lietuvoje, publikuojantis originalius, kitur neskelbtus mokslinius straipsnius šiomis temomis: muziejų, kolekcionavimo, muziejinių rinkinių atranka, kaupimas, tyrimai, apskaita, apsauga, saugojimas, restauravimas, konservavimas; muziejų ekspozicijų, parodų rengimas, nekilnojamojo paveldo komunikacija, skaitmeninių technologijų taikymas muziejuose ir virtualūs muziejai; muziejinė edukacija ir komunikacija; muziejų vadyba, muziejų politika.

Socialinių mokslų studijos – mokslo darbų leidinys, spausdinantis įvairių tradiciškai išskiriamų socialinių mokslų krypčių (teisės, ekonomikos, vadybos, administravimo ir kt.) ir humanitarinių mokslų (filologijos; istorijos, kultūros ir meno studijų) bei naujai besiformuojančių tyrimo laukų (regionų, medijų studijos) mokslinius straipsnius.

Verslo žinios – laikraščio „Verslo žinios” straipsnių duomenų bazė.

 

Technologijos mokslai

DUOMENŲ BAZĖS:

ACM Digital Library – viena išsamiausių viso teksto straipsnių ir bibliografinių įrašų kolekcijų.

Annual Reviews – daugiadisciplinė mokslinių žurnalų duomenų bazė.

Cambridge Journals on Cambridge Core – leidyklos Cambridge University Press moksliniai žurnalai.

EBSCO duomenų bazių paketas – suteikia prieigą prie įvairių kolekcijų.

Emerald Management eJournals Collection – įvairių mokslo sričių žurnalai.

IEEE Xplore Digital Library – mokslinė literatūra elektros inžinerijos ir technologijų temomis.

Nature journals – moksliniai žurnalai apimantys įvairias mokslų ir technologijų sritis.

Oxford Journals Collection – Oxford University Press leidžiami įvairių mokslo sričių žurnalai.

SAGE Journals Online – įvairių mokslo sričių žurnalai.

Science Direct: Freedom Collection – mokslinių leidyklų žurnalų visateksčiai straipsniai.

Springer LINK – visateksčiai moksliniai žurnalai.

Taylor&Francis – mokslinė duomenų bazė, suteikianti prieigą prie įvairių mokslo sričių žurnalų.

Wiley Online Library – įvairių mokslo sričių žurnalai.

ATVIROSIOS PRIEIGOS IŠTEKLIAI:

Applied Technologies and Innovations – atviros prieigos recenzuojamas tarptautinis mokslinis žurnalas, apimantis šias temas: technologijos, inovacijos, elektronika, ekonomika ir finansai, fizika, chemija ir kt.

arXiv – atviros prieigos talpykla, pateikianti medžiagą šiomis temomis: fizika, matematika, informatika, kiekybinė biologija, kiekybiniai finansai, statistika, elektrotechnika, sistemų mokslai ir ekonomika.

CiteSeerX – besivystanti, skaitmeninė, pirminių mokslinių šaltinių biblioteka, didžiausią dėmesį skirianti kompiuterių ir informacinių technologijų sričių šaltiniams.

IEEE Open Access – atviros prieigos straipsniai.

InTech – atvirosios prieigos knygų leidybos puslapis, pateikiantis prieigą prie 4 mokslo sričių: technologinių, gyvybės, sveikatos, socialinių ir humanitarinių, el. knygų.

SCIENCEDOMAIN international – kokybiški, recenzuojami, atviros prieigos technologijų ir medicinos sričių mokslo žurnalai. Puslapyje esanti išplėstinė paieška, leidžia ieškoti per visų pavadinimų žurnalus, pagal raktinius žodžius.

ŽURNALAI:

MIT Technology Review – Massachusetts Institute of Technology kuruojama medijos kompanija, kasdien pristatanti karščiausias mokslo naujienas apie technologijas ir pasiekimus šioje srityje. Dalis informacijos yra atvirai prieinama.

The Computer Journal – aukštos kokybės, vienas ilgiausiai gyvuojančių žurnalų, publikuojantis  visas akademines informacinių technologijų šakas.

 

 

Atvirosios prieigos ištekliai

Atviros prieigos žurnalų direktorija (DOAJ) – viso teksto mokslinių žurnalų katalogas, kuriame pateikiami visų pagrindinių mokslo šakų žurnalai.

Britannica Online – žinomiausios enciklopedijos skaitmeninė versija.

DART-Europe E-theses Portal – Europos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazė.

Directory of Open Access Books (DOAB) – atvirosios prieigos knygų katalogas, kuriame pateikiamos įvairių mokslo sričių visatekstės elektroninės knygos.

Lietuvos studijų baigiamųjų darbų ir disertacijų duomenų bazė (ETD) – duomenų bazė, kurioje kaupiami Lietuvoje nuo 2003 m. apginti bakalauro, magistro darbai ir disertacijos. Prie dalies darbų prieiga yra ribojama.

Oxford Journals Open Access – atvira prieiga prie mokslinių straipsnių.

Project Gutenberg – vieną didžiausių nemokamų el. knygų kolekcijų talpinanti skaitmeninė biblioteka.

Springer Open Access Journals – įvairių mokslo sričių straipsniai.

 

El. knygos

Academic Complete (buvusi Ebrary) – įvairių mokslo sričių el. knygų duomenų bazė, pateikianti daugiau nei 70 000 el. knygų.

Brill Online Books – humanitarinių, teisės, biologijos mokslų elektroninių knygų duomenų bazė.

EBSCO eBook Academic Collection – kolekciją sudaro įvairių mokslo sričių elektroninės knygos. Pateikiama daugiau nei 60 000 el. knygų.

eBooks on Cambridge Core – leidyklos Cambridge University Press elektroninės knygos.

eBooks on ScienceDirect – visatekstės elektroninės knygos.

Kauno technologijos universiteto (KTU) elektroninės knygos

Mykolo Romerio universiteto (MRU) leidyklos elektroninės knygos

OAPEN Library – atvirosios prieigos knygos humanitarinių ir socialinių mokslų temomis.

OECD iLibrary – visatekstė duomenų bazė, kurioje pateikiamos teminės knygų kolekcijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (Organisation of Economic Co-operation and Development, OECD) statistikos duomenų bazės, statistinės lentelės, žurnalai, kiti OECD dokumentai.

Online Books Page – suteikia prieigą prie daugiau nei 2 mln. laisvos prieigos el. knygų.

OpenEdition Books – humanitarinių ir socialinių mokslo krypčių atvirosios prieigos el. knygų portalas, suteikiantis prieigą prie daugiau kaip 350 el. knygų anglų kalba.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) leidyklos elektroninės knygos

Vytauto Dižiojo universiteto (VDU) elektroninės knygos

Wiley Online Library Books – įvairių mokslo sričių elektroninės knygos.

Tezaurai

Eurovoc – daugiakalbis tezauras.

HASSET (Humanities and Social Science Electronic Thesaurus) – daugiadalykis tezauras.

LiDA tezauras – dvikalbis (anglų-lietuvių) tezauras parengtas remiantis HASSET tezauru, apima daugelį humanitarinių ir socialinių mokslų sričių.

Thesaurus.com – didžiausias ir labiausiai patikimas internetinis tezauras, kurį pateikia dictionary.com