Sidebar

F1 VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS RANKRAŠČIŲ RINKINYS (Lietuvos visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjai)

F2 VILNIAUS ŠVIETIMO APYGARDOS GLOBĖJO KANCELIARIJA (A. Čartoriskio kuratoriumas)

F3 TRAKTATAI IR MOKSLO DARBAI

F4 INVENTORIAI

F5 MIŠRUS

F6 JANIS SPROGIS

F7 LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS TEISMŲ AKTAI

F8 KARPIŲ GIMINĖS DOKUMENTAI

F9 MIKALOJUS MALINOVSKIS

F10 JUOZAPAS LUKOŠEVIČIUS

F11 JUOZAS KOVALEVSKIS

F12 JOACHIMAS LELEVELIS

F13 ACADEMIA ET UNIVERSITAS VILNENSIS (1579–1773)

F14 MYKOLAS POLINSKIS-PELKA

F15 VALERIJONAS GURSKIS

F16 MARTYNAS POČOBUTAS

F17 ANDRIUS STRECKIS

F18 KAZIMIERAS KONTRIMAS

F19 JONAS SNIADECKIS

F20 JOHANAS FRYDRICHAS VOLFGANGAS

F21 JOZEFAS FRANKAS

F22 MYKOLAS BALINSKIS

F23 ŽEMĖS PLANAI

F24 FILOMATŲ DRAUGIJA

F25 JUZEFAS ŽERBILA-LABUNSKIS

F26 VILNIAUS MEDICINOS DRAUGIJA

F27 LIAUDIES ŠVIETIMAS VILNIAUS MOKYMO APYGARDOJE

F28 VINCENTAS MARTYNAS VALMIKAS VILMIKAS

F29 ANTANAS STRAZDAS

F30 VILNIAUS MAGISTRATAS

F31 NIKOLAJUS ANDREJEVIČIUS DOLGORUKOVAS

F32 SERGEJUS SERGEJEVIČIUS ARSENJEVAS

F33 MARIJANAS ZDZIECHOVSKIS

F34 RUSIJOS GEOGRAFŲ DRAUGIJOS ŠIAURĖS VAKARŲ SKYRIUS

F35 MEDŽIAGA ARCHEOLOGINIAMS ŽEMĖLAPIAMS

F36 ALEKSANDRAS MILOVIDOVAS

F37 VILNIAUS MIESTO ĮSTAIGŲ PROFSĄJUNGŲ DOKUMENTŲ RINKINYS

F38 LIUDVIKAS JANOVSKIS

F39 JUOZAPO ZAVADSKIO SPAUSTUVĖ

F40 JUOZAPAS KOZAKEVIČIUS

F41 ALEKSANDRAS PROCHOROVIČIUS ŠIRINSKIS-ŠICHMATOVAS

F42 RUSIJOS ISTORINIO ŠVIETIMO MYLĖTOJŲ DRAUGIJA

F43 VILNIAUS STAČIATIKIŲ ŠVENTOSIOS DVASIOS BROLIJOS ŽINYNAS

F44 PLATONAS ANDREJEVIČIUS KULAKOVSKIS

F45 RANKRAŠTINĖS GAIDOS

F46 VILNIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA IR SENIENŲ MUZIEJUS

F47 VILNIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA IR VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA

F48 AUTOGRAFAI

F49 EUZEBIJUS LOPACINSKIS

F50 PARODŲ MEDŽIAGA

F51 JEVDOKIMAS ROMANOVIČIUS ROMANOVAS

F52 DIMITRIJUS DAUGĖLA

F53 MYKOLAS KAVECKIS

F54 LENKŲ BIBLIOTEKA VERSALYJE

F55 BRONIUS PRANSKUS-ŽALIONIS

F56 VILNIAUS TEATRAS

F57 VILNIAUS KAPITULA

F58 MICHALAS BOBROVSKIS

F59 LEONAS, POVILAS IR ALEKSANDRAS SAPIEGOS

F60 KRISTUPAS, JONUŠAS IR BOGUSLAVAS RADVILOS

F61 LUCIJANAS KURČINSKIS

F62 VASILIJUS ALEKSEJEVIČIUS ROTKIRCHAS

F63 ANDRIUS KLONGEVIČIUS

F64 GORAINŲ KORESPONDENCIJA

F65 AMBRAZIEJUS VILGOCKIS

F66 ADOMAS BENEDIKTAS IR ADOMAS TEOFILIS KONSTANTINAS JOCHERIAI

F67 VILNIAUS STEPONO BATORO UNIVERSITETO LIETUVOS TEISĖS ISTORIJOS SEMINARO DOKUMENTŲ KOLEKCIJA

F68 VILNIAUS ŠV. PETRO IR POVILO BAŽNYČIA

F69 LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS DOKUMENTAI

F70 DIMITRIJUS ABRAMOVIČIUS

F71 ELTA (Lietuvos telegramų agentūra)

F72 ATSKIRI DOKUMENTAI

F73 PREKYBOS IR PRAMONĖS RŪMAI

F74 FRYDRICHAS IR ALEKSANDRAS KURŠAIČIAI

F75 MYKOLAS ROMERIS

F76 DISERTACIJŲ RINKINYS

F77 EDMUNDO LAUCEVIČIAUS DOKUMENTŲ KOLEKCIJA

F78 ARCHITEKTŪRINIAI PLANAI IR PIEŠINIAI

F79 ANTANAS VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

F80 PERGAMENTAI

F81 VILNIAUS UNIVERSITETO ETNOGRAFINIŲ EKSPEDICIJŲ MEDŽIAGA

F82 FOTOGRAFIJOS

F83 MIKROFILMAI

F84 ANTANAS BIMBA

F85 DIPLOMINIŲ DARBŲ RINKINYS

F86 IEVA SIMONAITYTĖ

F87 ZIGMAS TOLIUŠIS

F88 JUOZAS BALDŽIUS

F89 VLADAS DUBAS

F90 VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ VISUOMENINĖS VEIKLOS DOKUMENTAI

F91 LITERATŪRINIŲ RANKRAŠČIŲ RINKINYS

F92 PRANAS MAŽYLIS

F93 JUOZAS GLINSKIS

F94 JONAS KRIŠČIŪNAS

F95 MICHALINA, STEFANIJA IR ELVYRA GLEMŽAITĖS

F96 VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS (1922–1950)

F97 VILNIAUS STEPONO BATORO UNIVERSITETAS (1919–1939)

F98 VILNIAUS UNIVERSITETO DĖSTYTOJŲ DOKUMENTŲ KOLEKCIJA

F99 SONĖ TOMARIENĖ

F100 IGNAS JONYNAS

F101 KONRADAS JUOZAS ALEKSA

F102 JONAS REITELAITIS

F103 VINCAS KISARAUSKAS

F104 ADOLFAS NEZABITAUSKAS

F105 KAJETONAS ŽIEVYS

F106 JONAS GELAŽEVIČIUS

F107 ŠIAULĖNŲ BAŽNYČIA

F108 VIKTORAS LYROVAS

F109 VINCAS GRYBAS

F110 IEVA ALEKSIENĖ

F111 VLADAS PETRULIS

F112 STANISLOVAS TARVYDAS

F113 VILNIAUS UNIVERSITETO ŽURNALISTIKOS KATEDROS DOKUMENTAI

F114 KONSTANTINAS JABLONSKIS

F115 KAZYS VARNELIS

F116 STANISLOVAS LAZUTKA

F117 ANTANAS VIRELIŪNAS

F118 LITUANIKA

F119 MARIJA IR JURGIS ŠLAPELIAI

F120 VILNIAUS UNIVERSITETO MOKSLINĖS BIBLIOTEKOS 400 METŲ JUBILIEJUS

F121 VILNIAUS UNIVERSITETO 400 METŲ JUBILIEJUS

F122 VOSYLIUS SEZEMANAS

F123 PETRAS BAUBLYS

F124 JONAS IR ELENA OTREMBSKIAI

F125 DZIDAS BUDRYS

F126 JONAS VABALAS-GUDAITIS

F127 JONAS KAROSAS

F128 RIČARDAS MIRONAS

F129 ZIGMAS ŽEMAITIS

F130 JONAS KUBILIUS

F131 JUOZAS DALINKEVIČIUS

F132 PAULIUS GALAUNĖ

F133 JURGIS LEBEDYS

F134 JONAS KAZLAUSKAS

F135 VYTAUTAS MAŽIULIS

F136 JONAS PALIONIS

F137 JUOZAS PIKČILINGIS

F138 LEVAS KARSAVINAS

F139 PRANAS NORKŪNAS

F140 STASYS ŠALKAUSKIS

F141 VLADAS ŽUKAS

F142 ALFONSAS GUČAS

F143 JONAS ŠOPAUSKAS

F144 LIUDMILA ŠURAVINAITĖ-STEPONAITIENĖ

F145 LEVAS VLADIMIROVAS

F146 ZIGMAS ZINKEVIČIUS

F147 KAZIMIERAS AMBRASAS-SASNAVA

F148 NIJOLĖ ELENA BUKELIENĖ

F149 VYTAUTAS AREŠKA

F150 ANTONAS ANTANOVIČIUS

F151 VLADAS IR LEONTINA ŠIMKŪNAI

F152 JUOZAS ŠLIAVAS

F153 VALERIJA KARUŽIENĖ (ČIURLIONYTĖ)

F154 MARIJA GIMBUTIENĖ (ALSEIKAITĖ)

F155 ALBERTAS GERUTIS

F156 LEOKADIJA PAŠKŪNAITĖ

F157 JONAS JUODIŠIUS

F158 BORISO KOKENAJOS IR SEMITOS KUŠUL DOKUMENTŲ KOLEKCIJA

F159 ANASTAZIJA KAŠINSKAITĖ

F160 ANTANAS KRUTULYS

F161 PETRONĖLĖ LASTIENĖ

F162 JUOZAS RIAUBA

F163 VANDŽIOGALOS DVARAS

F164 ŽALUDKO BAŽNYČIA

F165 ANTANAS VAIČIULAITIS

F166 GVIDAS MIKELINIS (GUIDO MICHELINI)

F167 JONAS LAURINAITIS

F168 JADVYGA ČIURLIONYTĖ

F169 VILNIAUS UNIVERSITETO KRAŠTOTYRININKŲ KLUBAS „RAMUVA“

F170 BRONIUS GENZELIS

F171 DONATAS SAUKA

F172 KAZYS SLEŽEVIČIUS

F173 ADOLFAS SPRINDIS

F174 JONAS BALKEVIČIUS

F175 VYTAUTAS GIRDZIJAUSKAS

F176 JONAS BULOTA

F177 NIKOLAJUS SOLOVJOVAS

F178 MARIJA NATKEVIČAITĖ-IVANAUSKIENĖ

F179 DOMAS KAUNAS

F180 VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS

F181 PETRAS ŠALČIUS

F182 STANISLOVO BIRŽIŠKIO DOKUMENTŲ KOLEKCIJA

F183 JURGIS BALTRUŠAITIS

F184 BARBORA VILEIŠYTĖ

F185 SIMONO FIRKOVIČIAUS DOKUMENTŲ KOLEKCIJA

F186 MARCELINAS ROČKA

F187 PRANAS RAČIŪNAS

F188 KAZIMIERAS LUKŠA

F189 PETRAS UŽKALNIS

F190 TADAS ZALESKIS

F191 KAZYS SIDERAVIČIUS

F192 KONSTANTINAS KAZIMIERAS RAIČINSKIS

F193 PRANĖ DUNDULIENĖ

F194 VIKTORAS ALEKNA

F195 BAISOGALOS BAŽNYČIA

F196 BAŽNYČIŲ ARCHYVŲ DOKUMENTŲ KOLEKCIJA

F197 BRESLAUJOS BAŽNYČIA

F198 ZENONAS IVINSKIS

F199 IGNAS JABLONSKIS

F200 MARTYNAS JANKUS

F201 JONIŠKĖLIO BAŽNYČIA

F202 GIMTOJI KALBA

F203 PAŠUŠVIO BAŽNYČIA

F204 SKAPIŠKIO BAŽNYČIA

F205 SKIRSNEMUNĖS BAŽNYČIA

F206 ANTANAS ŠMULKŠTYS (slapyv. PAPARONIS)

F207 UKMERGĖS DEKANATAS

F208 UPYTĖS BAŽNYČIA

F209 RIMANTAS VĖBRA

F210 VILNIAUS DIECEZINĖ KUNIGŲ SEMINARIJA

F211 VILNIAUS UNIVERSITETO LIETUVIŲ KALBOS KATEDROS DOKUMENTAI

F212 VILNIAUS UNIVERSITETO LIETUVIŲ LITERATŪROS KATEDROS DOKUMENTAI

F213 VILNIAUS UNIVERSITETO TAUTOSAKINIŲ EKSPEDICIJŲ MEDŽIAGA

F214 VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETO ISTORIJOS SEMINARO DOKUMENTAI

F215 MICHALAS ŽMIGRODSKIS

F216 ČESLOVAS KUDABA

F217 PRANAS ŠIMULIS

F218 LILIJA SUDAVIČIENĖ

F219 ARNOLDAS PIROČKINAS

F220 JONAS DUMČIUS

F221 JONAS DOBROVOLSKAS

F222 ALFONSAS BASALYKAS

F223 VIKTORAS BERGAS

F224 „PROBLEMOS“

F225 KOPIJUOTI DOKUMENTAI

F226 JONAS KABELKA

F227 TADAS ČERNIAUSKAS

F228 „NEW WORLD REVIEW“

F229 JUOZAS TYSLIAVA

F230 JURGIS KOCHAS

F231 LEONAS VALKŪNAS

F232 EDITA NAZARAITĖ

F233 ATGIMIMO SPAUDA

F234 HENRIKAS POLUKORDAS

F235 PETRAS JAKŠTAS

F236 MEČISLOVAS JUČAS

F237 KRISTINA RICKEVIČIŪTĖ

F238 JURGIS GIMBUTAS

F239 ALBINAS MASILIŪNAS

F240 NOJUS FEIGELMANAS

F241 JURGIS JANKUS

F242 ZITA VANAGAITĖ

F243 SIMONAS ŠIŠMANAS

F244 ŽIBUNTAS MIKŠYS

F245 ALGIRDAS JULIUS GREIMAS

F246 VIKTORAS URBONAS

F247 JUOZAS LINGIS

F248 SALIAMONAS BANAITIS

F249 VACLOVAS DARGUŽAS (ANDREAS HOFER)

F250 VACLOVAS ŠARKA

F251 VACLOVAS ŠLIOGERIS

F252 JONAS JURGAITIS

F253 STASYS UOSIS

F254 BRONĖ KATINIENĖ

F255 BRONIUS DUNDULIS

F256 LEONARDAS DAMBRIŪNAS

F257 STEPONAS KAIRYS

F258 ALEKSANDRAS DUNDULIS

F259 ALDONA PAULAUSKIENĖ

F260 ANTANAS STRAVINSKAS

F261 PETRONĖLĖ ORINTAITĖ

F262 ELENA MONCEVIČIŪTĖ-ĖRINGIENĖ

F263 IPOLITAS LEDAS

F264 VYTAUTAS PAULAUSKAS

F265 ZENONAS BUTKUS

F266 JONAS BUBNYS

F267 PAULIUS JATULIS

F268 JADVYGA KAZLAUSKAITĖ

F269 RAIMUNDAS LUČINSKAS

F270 ALGIRDAS TITUS ANTANAITIS

F271 BIRUTĖ BALTRUŠAITYTĖ-MASIONIENĖ

F272 VACLOVAS CHOMSKIS

F273 STASYS RAŠTIKIS

F274 LEONAS JOVAIŠA

F275 ZENONAS MAČIONIS

F276 ANTANAS BARISAS

F277 PETRAS KATILIUS

F278 VYTAUTAS DVARECKAS

F279 IGNAS DOMEIKA

F280 ELENA KUOSAITĖ-JAŠINSKIENĖ

F281 VYTAUTAS SKUODIS

F282 AUGUSTINAS MAČIONIS

F283 STASYS ŽEIBA

F284 JUOZAS PAŠKEVIČIUS

F285 RUVINAS PTAŠEKAS

F286 ONA ŠIMAITĖ

F287 SIGITAS JEGELEVIČIUS

F288 ALFONSAS ŽIURLYS

F289 ALGIS MICKŪNAS

F290 ROLANDAS PAVILIONIS

F291 BENEDIKTAS JUODKA

F292 JUOZAPAS GIRDZIJAUSKAS

F293 MYKOLAS MICHELBERTAS

F294 GINUTIS-GENIUS PROCUTA

F295 JONĖ DEVEIKĖ (DEVEIKYTĖ) - NAVAKIENĖ

F296 VYGINTAS BRONIUS PŠIBILSKIS

F297 KAZYS BOBELIS

F298 KAZYS PAKŠTAS

F299 VYTAUTAS KAZIMIERAS JONYNAS

F300 HENRIKAS HORODNIČIUS

F301 IRENA KOSTKEVIČIŪTĖ

F302 BIRUTĖ BUTKEVIČIENĖ

F303 LIETUVOS GAMTOS APSAUGOS DRAUGIJA

F304 NELLA KAČERGIENĖ

F305 JUOZAS BULAVAS

F306 LIETUVOS SAVANORIŠKOJI KNYGOS BIČIULIŲ DRAUGIJA

F307 VYDŪNO FONDAS ČIKAGOJE

F308 PETRAS KALTENIS

F309 AUDRONĖ GLOSIENĖ

F310 ANDRIUS AŠMANTAS

F311 HENRIKAS ZABULIS

F312 ALGIRDAS VAITKŪNAS

F313 ALGIRDAS JUOZAPAS GAIGALAS

F314 MYKOLAS, VACLOVAS, VIKTORAS BIRŽIŠKOS

F315 ADOLFAS BOLOTINAS

F316 ALEKSAS STANISLOVAS GIRDENIS

F317 LIETUVOS ŽEMĖNAUDOS XX A. KARTOGRAFINĖ MEDŽIAGA

F318 ŠVEDIJOS LATVIŲ DRAUGIJOS MEDŽIAGA

F319 JURGIS TORNAU

F320 EUGENIJUS DANILEVIČIUS

F321 VYTAUTAS JURGIS VALENTA

F322 NACIONALINĖ PAŽANGOS PREMIJA

F323 ROMANAS PLEČKAITIS

F324 JURGITA SMALSTYTĖ

F325 PRANAS SKARDŽIUS

F326 ALDONA BARTUSEVIČIENĖ

F327 POVILAS SPURGEVIČIUS

F328 VINCAS ŽILĖNAS

F329 VALSTYBINIO ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAVIMO INSTITUTO 1958–1989 M. ATLIKTO LIETUVOS KULTŪROS OBJEKTŲ INVENTORINIMO MEDŽIAGA

F330 IEVA ŠENAVIČIENĖ (DUNDULYTĖ)

F331 VITA MOZŪRAITĖ

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos